1624

เข้าชม

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3259 
เข้าระบบล่าสุด
13-1-2014 
ระดับการใช้งาน
100 
โพสต์แล้ว
1220 
go

ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ประจำจังหวัด

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการ
ป.ป.จ.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
1.jpg            สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะเวลาขอขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1-9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30– 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 25 ก.ค.56 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมบัติ พูลสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แก่กลุ่มเป้าหมาย 9 องค์กร ได้แก่ สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา, สภาทนายความหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงาน, สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด, กลุ่มอาสาสมัคร, องค์กรเอกชน, องค์กรเกษตรกร, สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาขอขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่1-9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30– 16.30 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่ขอขึ้นทะเบียนที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 49/5-6 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกกว่า ผู้แจ้งความประสงค์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรเท่านั้น หน่วยงานหรือองค์กรจะได้รับการขึ้นทะเบียนต่อเมื่อได้ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ขึ้นทะเบียนเท่านั้น หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นอกจากนี้หน่วยงานหรือองค์กร ผู้แจ้งความประสงค์ และผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กร ผู้แจ้งความประสงค์ และผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต่อสาธารณชนได้


              จากนั้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556 จึงจัดประชุมผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรคัดเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.โดยวิธีลับ(บัตรลงคะแนน แบบ ป.ป.จ.16) ใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน ป.ป.จ.จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเรียนเชิญกลุ่มองค์กรเป้าหมาย 9 องค์กรดังกล่าว ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411070-1 หรือทางอีเมล์Knpabc@gmail.com2.jpg341.jpg

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

แบ่งบัน  

กระทู้.. ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ :

โค๊ด เปลี่ยน