2706

เข้าชม

0

ตอบกลับ
กลับไปที่

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

UID
418 
เข้าระบบล่าสุด
20-9-2015 
ระดับการใช้งาน
150 
โพสต์แล้ว
7978 
go

ของบ 718 ล้านสร้างช่วยลาวสร้างถนนภูดู่ อุตรดิตถ์- เมืองปากลาย ไชยะบุรี
ของบ 718 ล้านสร้างช่วยลาวสร้างถนนภูดู่ อุตร.jpg


แบ่งปัน


กค.ของบ718ล้านช่วยลาวสร้างถนนภูดู่ อุตรดิตถ์- เมืองปากลาย ไชยะบุรี

nt
                                      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.วันที่ 1 พ.ค.กระทรวงการคลัง(กค.)ขอความเห็นชอบ  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาว  สำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย   แขวงไชยะบุรี สปป.ลาวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย   แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว วงเงินรวม 718ล้านบาท โดยมีวิธีดำเนินโครงการและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
                              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กค. รายงานว่า โดยที่โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่(อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) ถึงเมืองปากลาย   แขวงไชยะบุรี สปป.ลาวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและ สปป.ลาวโครงการดังกล่าวจึงความคุ้มค่าและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว รวมทั้งอยู่ภายใต้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   GMSซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทย และสปป.ลาว นอกจากนี้โครงการนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) ได้อย่างดีเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีของประชาชนชาวลาวที่มีต่อประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาวโดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินวิธีการและเงื่อนไขดังเช่นโครงการที่รัฐบาลไทยเคยให้ความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้คือ เป็นเงินช่วยเหลือที่มีสัดส่วนของเงินกู้และเงินให้เปล่าร่วมกันแต่ให้ปรับลดสัดส่วนของเงินกู้และเงินให้เปล่าจากร้อยละ 70 :  30เป็นร้อยละ 80 : 20 เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ สปป. ลาวมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จาก GDP  ของสปป.ลาวที่คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 7-8 ทุกปี สรุปได้ดังนี้

1. สรุปวงเงินรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ ได้ดังนี้  ค่าก่อสร้าง 661ล้านบาท   ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 33 ล้านบาทค่าสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 20 ล้านบาท    ค่าบริหารจัดการ 4 ล้านบาทรวม 718 ล้านบาท

2. ให้ สพพ. ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นรายปีระหว่างปี 2555-2557เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาวสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีประมาณการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี ดังนี้  (1) ปี 2555 107.70 ล้านบาท  (ได้รับจัดสรรแล้ว) (2)  ปี 2556 360.30 ล้านบาท    (3) ปี 2557250.00 ล้านบาท    รวม 718.00 ล้านบาท

3. เงื่อนไขทางการเงิน ประกอบด้วย (1) วงเงินให้ความช่วยเหลือ 718ล้านบาท แบ่งเป็น เงินให้เปล่าร้อยละ 20 (คิดเป็นเงินไม่เกิน 143.60ล้านบาท ) เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ร้อยละ 80  (คิดเป็นเงินไม่เกิน 574.40ล้านบาท) (2) อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  1.5 ต่อปี (3) อายุสัญญา 30 ปีรวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี

(4) ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ0.15 ของวงเงินให้ความช่วยเหลือ (5) กำหนดชำระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง (6)การใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา นิติบุคคลไทย (7)การใช้สินค้าและบริการจากไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญาจัดจ้างหรือจัดซื้อ (8) กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย


จาก Ishonnews


แบ่งบัน  

กระทู้.. ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ :

โค๊ด เปลี่ยน